Gramatika srpskoga književnog jezika (pojmovi u vezi sa pravopisom)

Ovo je link ka Gramatici srpskoga književnoga jezika – Stanojčić, Popović.

Pronađite i objasnite sledeće:

– pravopis

– etimološki pravopis

– fonetski (fonološki) pravopis

– norma

– pravopisna pravila

Advertisements

OPŠTI POJMOVI – JEZIČKA NORMA I STANDARDIZACIJA

IMPLICITAN

EKSPLICITAN

ORTOEPSKI

ORTOGRAFSKI

NORMA

STANDARDIZACIJA